Welcome | E-mail      
temp temp temp
Under the Quality Assurannce System,each product shall be examined and comply with an appropriate inspection. The Quality Assurance Department controls this overall system with tracing ability result from the beginning of its process for assuring quality and reliability of HBC product will be delivered to our customer at the final stage.


      POLICY

    นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

" มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า "

"To continuously develop the quality of products and processes in order to reach customer satisfaction"

    วีดีโอ ส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมนโยบายการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม  บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด (โรงงานสิงห์บุรี)

      บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิเคเบิ้ล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2540  บนเนื้อที่  50  ไร่   ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมอินทรา  เลขที่ 47 หมู่ 3 ต. น้ำตาล อ. อินทร์บุรี  จ. สิงห์บุรี    ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง   และเส้นใยแก้วนำแสงแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และ มาตราฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001 - 2553

      บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้บรรลุนโยบายพลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานไว้ดังนี้   

      1.ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนสามารถลดปริมาณการสูญเสียพลังงานแบบยั่งยืน
      2.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานแบบยั่งยืน
      3.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงานให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
      4.ปฏิบัติตามกฏหมายด้านการอนุลักษณ์พลังงานและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
      5.วิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานต่อเนื่อง
      6.กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว
      7.จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

      ทั้งนี้ให้ถือว่าการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกท่านและสามารถเผยแพร่นโยบายนี้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชน โดยผู้บริหารพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้นโยบายนี้สัมฤทธิ์ผล

      ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2554

 

 

 ..........................................................................

 

 

      Download  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

      Download  โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

      Download  Video

 


      บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด 47 หมู่ 3 ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 16110 โทร.0-3681-2663-7 แฟกซ์ 0-3681-2669-70

    

 

  www.hbct.co.th © 2014 · Privacy Policy